Contact

Takis & Louki Nemitsas Foundation

Megalou Alexandrou 2
THERA COMPLEX
Block C, Apartment 201-202
P.O.Box 50124
3601 Limassol, Cyprus
Tel: +357 25 569222
Fax: +357 25 569275
Email: foundation@nemitsas.org